جزئیات بلاگ

نقش دوده سیلیس و سیمان¬های آمیخته دوده سیلیسی در خواص مکانیکی و دوام بتن

نقش دوده سیلیس و سیمان¬های آمیخته دوده سیلیسی در خواص مکانیکی و دوام بتن

امروزه بتن به عنوان پرمصرفترین ماده ساختمانی جز جدایی ناپذیر صنعت ساخت و ساز شهری و زیر بنایی میباشد. از این رو بهبود خواص مکانیکی و دوام آن در محیط¬های آسیبرسان در کنار کاهش اثرات زیست محیطی تولید سیمان و مصالح پایه سیمانی از اهمیت زیادی برخوردار است. استفاده از دوده سیلیس در مصالح پایه سیمانی و بتن به عنوان یک ماده افزودنی معدنی و جایگزین سیمان سبب بهبود خواص مکانیکی و ارتقای پایایی این مصالح در برابر اکثر پدیده¬های مخرب بتن شده و امکان دستیابی به سازه¬هایی با عمر مفید بالا را فراهم میسازد. در این مقاله به بررسی خواص دوده سیلیس و بتنهای ساخته شده با این ماده پوزولانی پرداخته شده است. بهبود خواص مکانیکی، کاهش نفوذپذیری و ارتقای سطح دوام بتنهادر اکثر محیطهای آسیب رسان از مزایای بکارگیری دوده سیلیس به عنوان ماده جایگزین سیمان پرتلند میباشد.


نظرات کاربران