فرم پرسشنامه استخدام
اطلاعات شخصی
فعالیت هایی که میتوانید برای سازمان انجام بدهید :
نحوه همکاری
سابقه بیمه
سابقه بیماری
مشغول به كار
تضمین کاری را به چه صورت میتوانید بدهید ؟
حقوق مورد نظر
آیا شما سرپرست خانواده هستید ؟
آدرس محل سکونت
سوابق تحصيلی و آموزشی
مدرک رشته تاریخ اتمام نوع دانشگاه نام موسسه نام موسسه کشور - شهر حذف
تجربیات شغلی
نام سازمان یا شرکت سمت مدت همکاری تاریخ قطع همکاری تلفن ثابت میانگین حقوق دلیل قطع همکاری حذف
مهارت های زبان و کامپیوتر
نام زبان / مهارت ضعیف متوسط good عالی
انگلیسی خواندن
نوشتن
مکالمه
آشنایی با کامپیوتر :
دوره های آموزشی فنی حرفه ای یا موسسات آموزشی
آیا مدرک دارد؟
نام دوره نام موسسه تاریخ شروع مدت دوره آیا مدرک دارد؟ توضیحات حذف
دونفر از کسانی که می توانند ضامن شما باشند را ذکر کنید. (ترجیحا کارمند سازمان های دولتی یا سازمان های معتبر)
نام و نام خانوادگی نسبت شغل تلفن همراه محل کار حذف
افراد تحت تکفل
نام و نام خانوادگی جنسیت نسبت تاریخ تولد میزان تحصیلات شغل حذف
مدارک