جزئیات آزمایشگاه

بررسی اثر جوانه زائی کاربید سیلیسیم بر ریز ساختار چدن نشکن

بررسی اثر جوانه زائی کاربید سیلیسیم بر ریز ساختار چدن نشکن

در این تحقیق اثر جوانه زائی کاربید سیلیسیم بر ساختار زمینه چدن نشکن (درصد کروي شدن، تعداد کره هاي گرافیت در واحد سطح، درصد فریت و پرلیت و تغییرات سختی) مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر 1/0 ،2/0، 3/0 ،4/0 و 5/0 درصد وزنی از کاربید سیلیسیم جهت تعیین مقدار بهینه آن به مذاب چدن نشکن افزوده شد. فروسیلیسیم نیز به مقدار 5/0 %در جهت دستیابی به خواص مکانیکی مورد نظر مورد استفاده قرار گرفت. مطالعات و آزمایشاتی که بر اساس دو پارامتر حلالیت کامل و عدم میرایی در دما و زمان عملیات تلقیح صورت گرفت، نشان می دهد که افزودن 3/0 %کاربید سیلیسیم به عنوان جوانه زا به چدن نشکن نسبت به افزودن 5/0 %فروسیلیسیم تأثیر بیشتري در توزیع یکنواخت گرافیت ها و ریزساختار زمینه دارد. بازده ي بیشتر SiC در جوانهزایی به دلیل تشکیل بسته هاي کربن پراکنده در مذاب میباشد که به دلیل مشابهت ساختار کریستالی با گرافیت، جوانهزنی را تسهیل میکند. بررسی ها همچنین نشان می دهد که کاهش سرعت سرد شدن باعث افزایش زمان انجماد شده و در نتیجه ي آن تأثیر کاربید سیلیسیم در جوانه زنی گرافیت کمترمیشود.


نظرات کاربران