جزئیات آزمایشگاه

راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺳﺎده ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﺲ از ﭘﻮدر ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﻴﻜﺮوﻧﻴﺰه

راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺳﺎده ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﺲ از ﭘﻮدر ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﻴﻜﺮوﻧﻴﺰه

اﻣﺮوزه ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﺲ یا دوده ﺳﻴﻠﻴﺲ در اﻳﺮان و ﺟﻬﺎن راﻳﺞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ  ﻛﻪ ﭘﻮدر ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻣﻴﻜﺮوﻧﻴﺰه  ﻫﻤﺎن ﻛﺎرﺑﺮد و ﺧﻮاص را دارد و گاه ﺳﻮدﺟﻮﻳﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ داﻣﻦﻣﻲزﻧﺪ  .از اواﻳﻞ دﻫﻪ 80 ﻫﺠﺮيﺷﻤﺴﻲ  ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ فروش پودر ﺳﻴﻠﻴﺲﻣﻴﻜﺮوﻧﻴﺰه و ﻣﺼﺮف آن بهﺟﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد.در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه است تفاوت های ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﺲﺑﻪﻋﻨﻮان  ﻳﻚ ﭘﻮزوﻻن ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎل ﺑﺎ ﭘﻮدر ﺳﻴﻠﻴﺲ ﻛﻪ ﻣﺎده اي ﻏﻴﺮ پوزوﻻﻧﻲ و ﻏﻴﺮﻓﻌﺎل (ﺧﻨﺜﻲ) اﺳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد . ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ  راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ دو ﻣﺎده از ﻫﻢ ﺑﻪﺻﻮرت  ﺳﺎده(ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ) وﺑﻪﺻﻮرت  آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ذﻛﺮﻣﻲﺷﻮد .آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﮕﺎﻟﻲ اﻧﺒﻮﻫﻲ، ﭼﮕﺎﻟﻲ ذرات و ﺗﻪﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻪﺻﻮرت  ﺳﺎده و آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎي  ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻴﻠﻴﺲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻮزوﻻﻧﻲ، ﻣﺎﻧﺪه روي اﻟﻚ 45 ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ وﻳﮋه ( رﻳﺰي )از ﺟﻤﻠﻪ آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪﺗﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ دارد. ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ اوﻟﻴﻪ در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اراﺋﻪﻣﻲﺷﻮد.   


نظرات کاربران