جزئیات محصول

فروسیلیکومنیزیم

فروسیلیکومنیزیم

 

معرفی

فروســیلیکو منیزیــم (FeSiMg) یکــی از آلیاژهــای اساســی ریختــه گــری اســت کــه بــرای تولیــد چــدن نشــکن (داکتیل) اســتفاده می شــود. فروســیلیکومنیزیم در تأمیـن خـواص مکانیکـی مطلـوب انـواع چـدن و فـولاد نقـش اساسـی دارد، ایــن خــواص از طریــق زیــر ایجــاد می شــوند:

• بهبود ریزساختار و خواص مکانیکی

• بهبود نظم مولکولی در فلز مذاب

به طور کلی، آمیژان فروسیلیکو منیزیم که در تولید چدن های نشکن، چدن با گرافیت فشرده و تصفیه فولاد ها کاربرد دارد. این محصول با استفاده از فروسیلیسم مرغوب آلیاژگستر هامون به عنوان ماده اولیه و با کنترل دقیق ترکیبات شیمیایی و عملیات کیفی روی مذاب تولید می گردد که در 3 نوع دانه بندی (30-5)، (15-5) و (5-1) به بازار عرضه می شود.

 


alt text

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

کاربرد ها

  1. عامل نشکن ساز در تولید چدن های داکتیل و چدن هایی با گرافیت فشرده 
  2. اکسیژن زدا و گوگرد زا 
  3. تنظیم حالت فیزیکی - شیمیایی چدن: چدن نشکن (DI)
  4. کیفیت یکدست و مناسب در ریخته گری
  5. دستیابی به ثبات فرآیند
  6. دستیابی به ترکیب شیمیایی مناسب محصول

مشخصات فنی فروسیلیکومنیزیم:

دانه بندی       (1-5) -( 5-15) -(5-30) میلیمتر
بسته بندی دانه بندی (30-5) 1000 کیلوگرمی و کیسه های 25 کیلوگرمی (سفارشی)
بسته بندی دانه بندی 15-5 1000کیلوگرمی و کیسه های 25 کیلوگرمی (سفارشی)
حداقل سفارش 1 تن معادل 1000 کیلوگرم 
ترکیبات شیمیایی

Ca : 0.8 - 1.2

Mg : 6 - 8

RE: 0.5 - 1

Al :0.8 - 1/4

Si: 43 - 48


 

دریافت کاتالوگ

alt text 

 

دریافت MSDS

alt text