محتواهای آلیاژگستر هامون
خط مشی مدیریت یکپارچه
خط مشی مدیریت یکپارچه

alt textخط مشی مدیریت یکپارچه

آلیاژ گستر هامون

ما بر این باوریم که شیوه رهبری، ارتباط با ذینفعان و مدیریت بهینه منابع بخصوص سرمایه های انسانی در چارچوب استقرار سیستم های مدیریتی از جمله سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001 و سیستم مدیریت محیط زیست بر اساس استاندارد ISO 14001 ،  راهگشای حل مسائل در هر حوزه ای از فعالیت های شرکت است .

شرکت آلیاژ گستر هامون به عنوان یکی از تولید کنندگان فرو آلیاژ در کشور، اهداف سیستم مدیریت یکپارچه خـود را بر اساس محـورهای اصلی ذیل پایــه ریزی نمـوده و خـود را متعـهد به اجرای اثربخـش آنها می دانـد:


  • انجام فعالیت های تحقیق و توسعه با هدف ایجاد تنوع در محصولات

  • بهبود مستمر فرآیندها و عملکرد سازمان در راستای افزایش رضایتمندی تمامی ذینفعان

  • توسعه آگاهی و دانش کارکنان از طریق آموزش و ارتقای سرمایه های انسانی بر مبنای صلاحیت و توانمندی

  • ترویج فرهنگ یادگیری و مشارکت مستمر کارکنان در بکارگیری رویکرد فرآیندی و تفکر مبتنی بر ریسک

  • تلاش برای تحقق الزامات قانونی در تمامی ابعاد مرتبط با سیستم مدیریت سازمان

  • متعهد به حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از آلودگی محیط زیست در فرآیندهای شرکت

  • تلاش در جهت ارائه محصولات باکیفیت، بمنظور برآوردن نیازها و انتظارات مشتریان و افزایش سهم بازار


 مدیریت ارشد سازمان متعهد می گردد که به منظور نیل به این اهداف، تمامی رویه ها، ساختارها، افراد و منابع مالی  را در کنار هم قرار دهد، تا بتوانیم در زمان موثر به نتایج مورد انتظار دست یابیم. همچنین اهداف سیستم مدیریت یکپارچه سـازمان، در چهارچوب این خط مشی تعیین و بصورت دوره ای در جلسات بازنگری مدیریت،  مورد بازنگری قرار می گیرد و نیز از تمامی کارکنان انتظـار دارد تمامی تـلاش خـود را جهت فعالیت در راستـای تحقـق این خـط مشـی مبذول نـمایند.

 

ناصر شفائی نیک

مدیرعامل آلیاژگستر هامون


مشاهده فایل تصویری