اصالت سنجی محصول

اصالت سنجی محصول فرآیندی است که در آن، مشتریان جای جای جهان، می توانند از صحت خرید کالایی که در دست دارند، اطلاع و اطمینان حاصل کنند.

برای سنجش اصالت محصول، کد مندرج بر روی بسته بندی را در کادر بالا وارد کنید و نتیجه آزمایش Test Report محصول را دریافت نمائید. 

توجه داشته باشید، فرآیند فوق به تکرار حساس می باشد و در صورت تکرار پیاپی اصالت سنجی یک محصول، اصالت آن در سیستم تائید نخواهد شد.